دبیر کمیته علمی


دبیرکمیته علمی کنگره

دکتر ابراهیم فرجاه (دانشگاه شیراز)