تماس با ما


سومین کنگره اتوماسیون در صنعت برق

دبیرخانه کنگره: شیراز-خیابان زند-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز - کدپستی 7134851154

تلفن:07136133290 فکس: 07136474618     موبایل: 09175353450  

ایمیل: iceia2015@shirazu.ac.ir