مسئولین برگزاری کنگره


مدیر عامل شرکت توانیر

مهندس همایون حائری

رئیس دانشگاه شیراز

دکتر مجید ارشاد لنگرودی

مدیرعامل شرکت برق منطقه­ای فارس

مهندس محمدرضا مشفقیان

مدیرکل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر

دکتر هاشم علیپور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز

دکتر احمد عریان

رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا خیاطیان

مدیر کل دفتر امور تحقیقات توانیر

مهندس محمدعلی فرحناکیان

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه­ای فارس

مهندس جلال زراعت پیشه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

مهندس زینل قنبری

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان شیراز

مهندس سید محمدحسن صحرائیان

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بوشهر

مهندس امرالله پاراد