نمایندگان کمیته علمی


KTH Royal Institute of Technology

Dr. M. Reza Hesamzadeh

Consultant Mechatronics at Alten Netherlands

Dr. A. Mannani

Simon Fraser University

Dr. M. Moallem

Senior Control Engineer at TNO

Dr. E. Semsar- Kazerooni

Cleveland state University

Dr. D. Simon

California State University at Sacramento

Dr. M. Vaziri

California State University at Sacramento

Dr. M. Zarghami

دکتر محمدحسن آسمانی

دانشگاه شیراز

دکتر مهدی الله بخشی

دانشگاه شیراز

دکتر فرخ امینی فر

دانشگاه تهران

دکتر بابک توسلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمود جورابیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محسن حمزه

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا خیاطیان

دانشگاه شیراز

دکتر مهدی داورپناه

دانشگاه تهران

دکتر مریم دهقانی

دانشگاه شیراز

دکتر حسن رستگار

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر مسعود رشیدی نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهدی رئوفت

دانشگاه شیراز

دکتر کاظم زارع

دانشگاه تبریز

دکتر پیمان ستوده

دانشگاه شیراز

دکتر مهدی سجودی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هیرش سیدی

دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا سیفی

دانشگاه شیراز

دکتر مختار شا صادقی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر فریدون شعبانی نیا

دانشگاه شیراز

دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حیدر صامت

دانشگاه شیراز

دکتر سید علی اکبر صفوی

دانشگاه شیراز

دکتر محمد مهدی عارفی

دانشگاه شیراز

دکتر فرزانه عبداللهی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ابراهیم فرجاه

دانشگاه شیراز

دکتر تیمور قنبری

دانشگاه شیراز

دکتر پاکنوش کریم آقایی

دانشگاه شیراز

دکتر محمد محمدی

دانشگاه شیراز

دکتر حسین مختاری

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سید سعیدالله مرتضوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مهدی معلم

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ملیحه مغفوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد منفرد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طاهر نیکنام

دانشگاه صنعتی شیراز