دبیران کمیته ارتباط با صنعت


دبیران کمیته ارتباط با صنعت

دکتر مهدی رئوفت (دانشگاه شیراز)

مهندس صدر زاده (شرکت برق منطقه­ای فارس)