تاریخ های مهم


.دریافت اصل مقاله:

15 آبان ماه 1393

15  دی ماه 1393

اعلام نتایج داوری: 1 بهمن ماه 1393

دریافت نهایی مقاله: 10 بهمن ماه 1393

زمان کنگره: 5 و 6 اسفندماه 1393