دبیر کمیته انفورماتیک و ثبت نام


دبیر کمیته انفورماتیک و ثبت نام

دکتر تیمور قنبری (دانشگاه شیراز)