دبیر کمیته مالی و پشتیبانی


دبیر کمیته مالی و پشتیبانی

دکتر محمد مهدی عارفی (دانشگاه شیراز)