دبیر کمیته نمایشگاه¬ها


دبیر کمیته نمایشگاه ­ها

دکتر محمدحسن آسمانی (دانشگاه شیراز)