دبیران کمیته تبلیغات، روابط عمومی و بین الملل


دبیران کمیته تبلیغات، روابط عمومی و بین الملل

دکتر پیمان ستوده- دکتر فریدون شعبانی نیا (دانشگاه شیراز)